Ari Richter          drawing           sculpture           video           info

                 

     "Star Wars Torah," 2016, Human vellum and tattoo ink on glass, 21" x 28.5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "Shmuck," 2016, Human vellum on glass, 9" x 11"                                                                                                                                                          "Humor/Horror," 2016, Human vellum on glass, 9" x 11"                                                                                                                                                                      "Graft," 2016, Human vellum on glass, 9" x 11"

  All Content 2016, Ari Richter